Ausstellungen Sebastian Dannenberg

Einzelausstellung

Sebastian Dannenberg

»Resonance«

verlängert bis 15. März 2023 CADORO · Mainz

Ausstellung: Sebastian Dannenberg · Resonance

Einzelausstellung

Sebastian Dannenberg

»Point of View«

– 16. September 2017 CADORO · Mainz

Ausstellung: Sebastian Dannenberg · Point of View

Themenausstellung

»Experimente I · 4 + 8 + 2«

– 30. September 2015 CADORO · Mainz

Ausstellung: Experimente I · 4 + 8 + 2
Dr.  Dorothea  van der Koelen

Galerie